Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens
Keukenplanten.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen met betrekking tot de privacy is Keukenplanten.nl te bereiken via onderstaande contactgegevens, of het contactformulier op de website.

www.keukenplanten.nl
info@keukenplanten.nl
0657849092

Overzicht gegevens
Keukenplanten.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je de hieronder genoemde gegevens zelf aan ons verstrekt per post, e-mail, telefonisch of op een andere manier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Website
- Bankrekeningnummer

Gevoelige informatie
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keukenplanten.nl om de betreffende gegevens te laten wissen.

Bestemming gegevens
Keukenplanten.nl verwerkt persoonsgegevens voor het...
...verwerken van betalingen voor het plaatsen van bestellingen
...leveren van bestellingen naar de opgegeven persoons- en adresgegevens
...versturen van bestelinformatie zoals de status van een bestelling
...versturen van nieuwsbrieven en eventuele e-mail marketing
...bellen of mailen indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
...informeren van klanten over nieuwe en bestaande producten of diensten
...analyseren van bezoekergedrag op de website van Keukenplanten.nl
...anlyseren van surfgedrag van (potentiële) bezoekers van onze website
...afstemmen van dienstverlening op het gedrag van (potentiële) bezoekers
...voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingaangiften

Automatische besluiten
Keukenplanten.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Keukenplanten.nl) tussen zit.

Opslag termijn
Keukenplanten.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia verwerken wij met een bewaartermijn van maximaal 2 jaar, of zo lang je een account hebt op onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor het in kaart brengen van onze doelgroep en het koppelen van andere gegevens aan een persoon.

Adresgegevens verwerken wij met een bewaartermijn van maximaal 2 jaar of zo lang je een account hebt op onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken, versturen en bezorgen van bestellingen die in onze winkel geplaatst zijn.

Gedragsgegevens verwerken wij met een bewaartermijn van maximaal 2 jaar of zo lang je gebruik maakt van onze website. Deze gegevens worden gebruikt om in kaart te brengen welke pagina's, producten en dergelijke vaak worden bekeken of gekocht.

Bestelgegevens (gegevens m.b.t. bestellingen) bewaren wij minimaal 7 jaar om te kunnen voldoen aan onze wettelijke belastingplicht: het aangifte doen van o.a. inkomstenbelasting en Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Gegevens delen
Keukenplanten.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en instanties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies en technieken
Keukenplanten.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Keukenplanten.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies die door ons en op onze website worden gebruikt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk op veiliginternetten.nl wat je nog meer kunt doen.

Aanpassen of wissen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keukenplanten.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@keukenplanten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Keukenplanten.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gegevens beveiligen
Keukenplanten.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@keukenplanten.nl. Keukenplanten.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Virusscanners, firewalls en andere beveiligingssoftware op systemen die gegevens verwerken.
- Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL verbinding).
- Eventuele offline opslag van gegevens waardoor toegang tot gegevens door derden niet mogelijk is.

footer wave afbeelding